10.12.12 г.

Априлци е парче от раяАприлци е град.
Но най – важното е, че Априлци е парче от рая, разположенo в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина.  Тази просторна котловина с панорамна гледка е обградена от резервата Северен Джендем, връх Триглав, най-високия старопланински връх Ботев (2376 м.) и уникалния по своята форма и красота вр.Марагидик. В подножието на старопланинската верига се редуват гористи склонове, живописни хълмове, тучни ливади, прорязани от прелестните извивки на реките Острешка, Видимска и Зла река.Тези природни дадености осигуряват прохладни нощи през летните горещини, мека и слънчева зима и чист планински въздух.
Природата е най-голямото очарование на Априлци. Тук има за всекиго по нещо. За сериозните планинари-предизвикателството на върховете Ботев, Марагидик, Триглав; за търсачите на силни усещания – Северния Джендем и водопада Видимско пръскало; за рибарите и гъбарите – разнообразие от гъби край Видимската и Острешката река и из влажните смесени гори, за ловците - ценни трофеи; за съзерцателите - великолепни планински панорами, както и единственото в Стара планина находище на алпийска роза, за колоездачите - все още неизпробвани от никой стръмни терени
Априлци е град, създаден чрез сливането на 4 големи села, които понастоящем са негови квартали: Ново село, Зла река, Видима и Острец. Сливането става през 1976 г.Името Априлци се избира в чест на героичните събития по време на Априлското въстание.

Семеен хотел „Тихият кът” се намира в кв. Острец, на 700 м от центъра.
„И ако човешките мисли, чувства и желания гравитират към известни центрове, каквито са градовете и селата, то те образуват среда, в която човекът е потопен. Тази среда не винаги е благоприятна за него. Необходимо е понякога да излезем от нея, да бъдем в непосредствен контакт със силите на природата, да се пречистим, обновим, подкрепим, да почерпим вдъхновение и сили за работа. Защто в планината е нашето истинско истинско естество и свободата на духа, близостта с нея, досега с камъните, усещането да лежите в тревата, а вятърът да гали кожата и косата са само миг от вечност, в който сте себе си”

Ако искате да сте част от това усещане, заповядайте в Хотел „Тихият кът” - Априлци. Острец 

Apriltsi is a town.

But what matters is that Аpriltsi is a piece of heaven situated in a large valley of Stara Planina at the foothills of the highest peaks of the Balkan mountain - Botev Peak and Maragidik. In the large valley the panoramic views is surrounded by the Northern Djendem, the peak of Triglav and the highest peak Botev (2376 m), near the unique picturesque peak Maragidik. The foothills of  Stara Planina are surrounded by forest slopes, picturesque hills, lush meadows, lined by the lovely curves of rivers Ostreshka, Vidimska and Zla reka.This landscape provides cool summer nights, mild and sunny winter and fresh mountain air.
Nature is the greatest charm of Apriltsi. In Apriltsi you can find something for everyone for the serious hikers - the challenge of the Botev, Maragidik Triglav, for adventurers - North Djendem and the Vidima waterfall, for the fishermen - the rivers Ostreshkata and Vidimska, for hunters valuable trophies, for contemplators - magnificent mountain view and the retained species the alpine rose in the Balkan Park, for bikers still unseen steep terrain.

Apriltsi is a town created by the merger of four large villages that are now its quarters: Novo Selo, Zla reka, Vidima and Ostrets. Since 1976 and the town is named Apriltsi in the honor of the heroic events during the April uprising.

Our Family hotel "Tihiat kat" is located in Ostrets, 700 m from the center.

"If human thoughts, feelings and desires gravitate towards certain centers such as towns and villages, they form a background in which the individual is immersed. This background is not always prosperous to us. Sometimes we need to get out of it, and to be in a direct contact with the nature to spiritualize, renew, to draw inspiration and strength to work. In fact in the mountain is our true identity and unconstraint freedom of spirit, reaching the nature and the touch to the stones, lying in the grass where the wind caresses your skin and hair are only a moment of eternity in which you feel yourself "

Няма коментари:

Публикуване на коментар